1) Kosten van de advocaat

De kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening. De kosten worden als volgt begroot: - aanleg van een nieuw dossier en creatie informatica-elementen : 50 euro - brieven en procedurestukken : 10 euro per blad - verwerking inkomende poststukken : 2 euro per zending - telefoon : forfait : 5 euro - kopieën : 0,50 euro per blad - verplaatsingen : 0,60 euro per kilometer - archivering dossier : 30 euro, meer 21 % BTW.

2) Gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten die de cliënt moet betalen aan derden, zoals onder meer de gerechtsdeurwaarders, de griffie, vertalers en openbare instanties. De cliënt betaalt ze rechtstreeks aan deze derden. Indien de advocaat deze gerechtskosten voorschiet, worden ze precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

3) Ereloon

De diensten die Mr. Nancy Wante levert, worden aangerekend aan 95 euro per uur, meer 21% btw, tenzij anders overeengekomen of bepaald.

4) Rechtsplegingsvergoeding en terugbetaling advocaatkosten

Een winnende partij heeft in een proces in principe het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij ( = “verhaalbaarheid van de erelonen”). Deze tussenkomst is forfaitair. Het is de rechter die het precieze bedrag zal bepalen. Het bedrag, zowel het basisbedrag als het minimum- en het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding staat in het KB van 26 oktober 2007. Meer info: www.advocaat.be. In beginsel kent de rechter het basisbedrag toe. Als minstens één van de partijen hierom vraagt kan de rechter, op basis van 4 in de wet opgesomde gronden, het basisbedrag verlagen of verhogen binnen de grenzen van het minimum en het maximum. De rechter moet zijn beslissing in geval van verhoging of verlaging van het basisbedrag motiveren.

5) Betalingsvoorwaarden

De ereloonstaten zijn betaalbaar zonder korting op de vervaldag op het adres van het kantoor. Bij niet tijdige betaling zonder gegronde redenen wordt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 8 % per jaar contractuele nalatigheidsintrest en met een forfaitair schadebeding van 12 %, dit met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro. Deze verhogingen zijn onverminderd de verschuldigde rechtsplegingsvergoedingen bij gedwongen invordering. Op straffe van verval dient protest tegen de ereloonstaten aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de verzending er van. Bij niet-tijdige betaling van de opgevraagde kosten en erelonen door de opdrachtgever kan de verdere dienstverlening onmiddellijk worden geschorst, hetgeen steeds schriftelijk aan de cliënt zal worden medegedeeld. In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van het Kanton Merelbeke of de rechtbanken te Gent bevoegd.

Neem contact op met advocatenkantoor Nancy Wante voor meer informatie op het nummer 09 384 22 85!

Neem contact op

Advocatenkantoor Nancy Wante

Ereloon en kosten van uw advocaat in Gavere, Oost-Vlaanderen